Verslag van de belevingsdag Beekbergsebroek 19 november

 

verslag van de “Belevingsdag Beekbergsebroek”op zaterdag 19 november 2016 te Klarenbeek.
Initiatief van Actie comité “BBB-Windmolens NEE!”

Meer dan 5 verschillende bewoners comité’s, dorps-wijk-en buurtraden participeerden.
Marian Veldhuis-Lebbink is de gangmaakster en woordvoerder van BBB-Windmolens NEE.

Om 10.00 uur ‘s morgens ging de dag van start in een onverwarmde schuur met max 100 mensen.

Marian Veldhuis gaf een inleiding met achtergrond info:
Het betreffende agrarische en natuurgebied is gesitueerd in de ZW hoek bij het klaverblad van A50 en A1. Het was aanvankelijk door de gemeente Apeldoorn bestemd voor bedrijventerrein. De gemeente bezit een groot deel van de grond. Maar in 2008 haalde de crisis daar een streep door. Wat dan? Er werd een gebiedsvisie gemaakt met 5 verschillende opties. De optie duurzame energie bleef staan.
Het energiebedrijf van de gemeente Apeldoorn ging samen met firma de Wolff uit Heerenveen voor drie 200 meter hoge windmolens.
De inwoners kwamen in opstand. Enquete wees uit dat 82% van de inwoners tegen de windmolens is.
Er werden gesprekken met raadsfracties georganiseerd.
12 december is er weer een bewonersavond. Een gesprek met de Raad wordt georganiseerd.
Vlak voor de belevingsdag stuurde de gemeente nog een aantal stukken over een nieuwe gebiedsvisie en over het bepalen en meten van draagvlak. Iedereen kan een zienswijze indienen van 22 november tot 3 januari en iedereen wordt daartoe ook aangemoedigd.
Kortom genoeg werk aan de winkel.

Eerst werden lezingen gehouden en een panel discussie met de volgende personen:

-Fred Jansen, voorzitter Nationaal Kritisch Platvorm Windenergie (NKPW)
-Rob Rietveld, directeur Nederlands Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
-Niek Roodenburg, voorzitter De Groene Rekenkamer (DGR)

Een andere spreker, cardioloog Marc Goethals, kon niet aanwezig zijn maar had een video interview gegeven dat eerst vertoond werd:
Deze Belgische cardioloog had zich gespecialiseerd in de gevolgen van geluid (overlast) voor hartstoornissen. Hij zag het verband met vliegtuiglawaai dat inmiddels goed is onderzocht. Windmolens is een gelijkwaardig verhaal. Zelfs bij geluid slechts 5 dB boven de waarnemingsgrens treden effecten op. Windturbines zijn veel hinderlijker bij eenzelfde dB niveau (Peterson e.a.)
Speciaal het weer inslapen na wakker te zijn geworden is het probleem. Het gehoor werkt als een alarmsysteem.Slaap is van vitaal belang. Als je niet meer kan slapen ga je dood. Het repetatieve karakter werkt juist funest. Het is als het Chinese martelsysteem waarbij steeds een druppel water op je hoofd valt.
Er zijn diverse objectieve wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied, o.a. een Deens onderzoek en een van de WHO (World Health Organisation) over stress gerelateerde ziekten en het sneller oud worden.

Fred Jansen
Gaat in op de geluidsnormen. Vroeger waren de normen voor windmolens overeenkomstig b.v. geluidsnormen voor rail-en verkeershinder: max 3% ernstig gehinderden. Daar kwam voor windmolens een geluidsnorm uit van 40 dB. Maar dat was een belemmering om meer windenergie op land te installeren. Daarom werden in 2011 de normen opgerekt tot 47 dB, waarbij 9% ernstig gehinderden (binnenshuis) zijn (RIVM rapport). Dit gebeurde even snel door een demissionair kabinet. Overigens is het begrijpelijk dat er verschillen in hinder zullen blijven bestaan . Niet iedereen is hetzelfde en er zijn grote verschillen in beleving en gevoeligheid. Ook zal een epilepsie patient of een whiplash patient eerder gehinderd zijn dan een kerngezond iemand. Er is een Pondera rapport dat uitvoerig in gaat op het geluid. Meestal worden zgn mitigerende (verzachtende) maatregelen voorgesteld als de normen worden overschreden. Maar mitigerende maatregelen zijn niet wettelijk voor te schrijven. Verder wordt om het geluidsniveau op verschillende afstanden te kunnen berekenen het brongeluid van een windmolen vastgesteld. Maar dat is weer niet te meten als hij er eenmaal staat tussen andere draaiende windmolens. De rechter heeft daarom bepaald ( Flevoland) dat dit niet hoeft , omdat het in de praktijk te moeilijk is.
Wat de geluidsnormen betreft is Nederland het hoogste: 47 dB gemiddeld, terwijl Frankrijk en Duitsland 35 dB hanteren terwijl de gehanteerde afstanden 2x zo groot zijn als in Nederland.
Overigens mag een gemeente een andere norm kiezen als daar speciale redenen voor zijn( heel stil gebied). Het hoeft ook geen gemiddelde norm te zijn (Lden), maar mag b.v. het niveau van het achtergrond geluid niet overschrijden. Dat heet maatwerk (uitspraak RvS). Het ministerie van I&M geeft hier onjuiste informatie over door dit niet te noemen.
In Nederland wordt door de bouwers van windmolens ernaar gestreefd om de geluidsruimte die er is, geheel op te vullen. Terwijl de norm is bedoeld als maximum om de bevolking te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Rob Rietveld

Heeft al veel over geluid verteld in Markelo, zie verslag aldaar.
Een punt van discussie en onderzoek vormt het ultrageluid < 20 Hz. Dit geluid wordt niet via de trommelvliezen gehoord maar wel via het lichaam. Er is een Brits onderzoek waarbij de invloed bij zwangere vrouwen op de geboren kinderen is vastgesteld. Met name zijn gedragsveranderingen vastgesteld. De ongeboren foetus is zeer gevoelig voor bepaalde geluidstrillingen.
Verder is er een Amerikaans rapport over geluidsklachten over windmolens .
De WHO heeft haar focus nu op Nederland en komt binnen ½ jaar met een wetenschappelijk rapport.

Niek Roodenburg
Meestal wordt aangegeven hoeveel huishoudens met een windmolen kunnen worden voorzien van energie.
Maar dat geeft een veel te positief beeld. Want maar een klein deel van de totale verbruikte energie is electrische energie (14%). En maar 10% daarvan is voor huishoudens. (1,4% van het totaal) Dus als je alle huishoudens hebt omgeschakeld op duurzame electrische energie , dan heb je nog bijna niets gedaan.
In alle becijferingen blijkt steeds weer dat het terugdringen van fossiele brandstoffen d.m.v. de huidige genoemde technieken met wind, een illusie is. Bovendien blijkt door het onregelmatige aanbod van windenergie dat er meer CO2 wordt geproduceerd in de conventionele centrales die als back-up worden op – en afgeregeld. Net als een auto die meer benzine verbruikt en meer uitlaatgassen produceert bij steeds optrekken en remmen.
Er zal iets anders moeten gebeuren. Zon is in ieder geval voldoende voorhanden (niet in Nederland).
En verder kernenergie, Thorium reactor?
Nog een waarschuwing naar gemeenten: Gezondheidsrisico’s zijn te vergelijken met asbest. Houdt rekening met medische gevolgen over 5 jaar.
Het is het streven om een probleem op te lossen èn goed te leven. Maar windenergie is een schaamlap en geeft alleen een goed gevoel dat je met iets nuttigs bezig zou zijn, terwijl dat niet zo is.

Bij de discussie kwam nog ter sprake:
Planschade is moeilijk te claimen en beperkt. In de procedure komt Wolff altijd als derde belanghebbende en zal alle claims aanvechten.
WOZ waarde vermindering (gerealiseerd) < 300 meter 50% ;500 meter 40% enz
Participatie in windmolens is risico dragend. Er kan ook verlies worden geleden.
Zienswijzen indienen heeft weinig zin. Er zijn geen rechtmiddelen om hier iets mee te doen.Daarom heeft de NLVOW een klacht ingediend omdat op basis van het verdrag van Aarhus dat Nederland mede heeft ondertekend, de burgers vroegtijdig moeten worden betrokken bij het besluitvormingsproces rond windmolens en daarbij ook een beroep op de rechter moeten kunnen doen.
Hierbij werd een cartoon getoond van een schaap (burger) tussen twee wolven (projectontwikkelaar en overheid) waarbij gevraagd wordt: wat zullen we vanavond eten?